Slider

Hadist

Apa yang di maksut dengan hadist shohih,hadist hasan dan hadist dhoif

Jawaban:

1)Hadist shohih adalah hadist yang berasal dari orang terpecaya yang tidak ada keraguan didalamnya.

2)Hadist hasan adalah Hadits hasan adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya, dan telah mashur rawi-rawi sanadnya, dan kepadanya tempat berputar kebanyakan hadis, dan yang diterima kebanyakan ulama, dan yang dipakai oleh umumnya fukoha’.

3)hadits dhaif merupakan hadits yang tidak memuat / menghimpun sifat-sifat hadits shahih, dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadits hasan.

jelaskan tentang hadist dan macam.macam hadist dan sanad hadist dan perawi.hadist

hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan takrir nabi Muhammad saw
contoh macam² hadis:
1.hadis qouli
2.hadis taqriri
3.hadis fi'li

4.usaha seorang ahli hadist dalam menerangkan suatu hadist yang diikutinya dengan penjelasan kepada siapa hadist itu di sandarkan disebut?

A. mengisnadkan hadist
b.fungsi sanad
c.kedudukan hadist
b.sanad hadist​

Jawaban:

A.mengisnadkan hadist

Penjelasan;

mendefinisikan isnad adalah usaha ahli hadits dalam menerangkan sebuah hadits yang diikutinya dengan penjelasan mengenai orang yang dijadikan sandaran atau disebut yang meng-isnad-kan hadits.

Hadist yang langsung datang dari nabi disebut hadist ...?

A. Hadist marfu'

B. Hadist mutawattir

C. Hadist hasan

D. Hadist ghorib

Jawaban:

setahu saya hadist hasan

Penjelasan:

semoga membantu ya follow me :)

semoga jawaban nya benar

TERIMAKASIH

Jelaskan apa yang dimaksud dengan: a. Hadist Sahih b. Hadist Hasan C. Hadist Da'if d. Hadist Maudu' e. Hadist Mutawatir f. Hadist Mashur g. Hadist Ahad

A. Hadits Shahih

Pengertian menurut bahasa:

Hadist shahih menurut bahasa berarti hadist yang sah, hadist yang sehat atau hadist yang selamat.

Pengertian umum:

Hadist shahih merupakan hadist yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak.

B. Hadits Hasan

Hadist hasan adalah hadist yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil.

C. Hadits Da'if

Pengertian menurut bahasa:

Dhaif secara bahasa berarti hadist yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat.

Pengertian umum:

Hadist da'if adalah hadist yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat Hadist Shahih dan syarat-syarat Hadist Hasan.

D. Hadits Maudu

Hadist maudhu' adalah segala sesuatu (riwayat) yang disandarkan pada Nabi Muhammad saw, baik perbuatan, perkataan, maupun taqrir secara di buat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ada atau berbohong.

E. Hadist Mutawatir

Hadis Mutawatir, iaitu hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad saw, sebab hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang.

F. Hadist Mashur

Hadits Masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau lebih meskipun di dalam satu thabaqah (tingkatan) dan belum mencapai derajat mutawatir.

G. Hadist Ahad

Hadist Ahad adalah hadis yang perawinya tidak mencapai, terkadang mendekati, jumlah mutawatir.

Koreksi jika saya salah

Jangan lupa ucapkan terimakasih terhadap orang yang sudah membantumu^_^

Trading4giving.com

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo